دات نت نیوک

مشاوره ایمنی آتش نشانی و اخذ تاییدیه

 تلفن تماس : 02166233275 - 09194782491

تجهیزات کف ساز

ﺣﺒﺎبﻫﺎي ﮐﻒ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺻﺤﯿﺢ و ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻗـﺮار ﮔﯿﺮﻧـﺪ ، ﭼﻨـﺪﯾﻦ ﻋﻤـﻞ را ﻫﻤﺰﻣﺎن در ﺟﻬﺖ ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮدن ﺣﺮﯾﻖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﮐـﻪ درﺻﺪ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدي از اﯾﻦ ﻣﺎده را آب ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ، ﺑﺨـﺶ ﺑﺴـﯿﺎري از ﺣـﺮارت ﺣﺮﯾـﻖ را ﻣﯽﮔﯿﺮد و آن را ﺳﺮد ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﻻﯾﻪ ﺑﺮ روي ﺣﺮﯾﻖ و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﺪي از ﺑﺮﺧﺎﺳـﺘﻦ ﺑﺨﺎرات ﻗﺎﺑﻞ اﺷﺘﻌﺎل ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽآورد. از رﺳﯿﺪن اﮐﺴﯿﮋن ﺑﻪ ﻣﺎﯾﻊ در ﺣﺎل اﺷﺘﻌﺎل و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺷـﻌﻠﻪ و اﯾﺠـﺎد ﺣﺮﯾـﻖ ﻣﺠﺪد ﻧﯿﺰ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﺸﺨﺼﻪﻫﺎي ﺧﻮب اﯾـﻦ ﻣـﺎده اﻃﻔـﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻃﻔﺎء ﺣﺮﯾﻖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺴﺰاﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

 

کف ساز

 

 

ساپکو تجارت پست بانک ایران دانشگاه جامع علمی کاربردی سازمان آتشنشانی وزارت راه و شهرسازی کوروش نمایشگاه بین المللی ariana-fire  اول استوک  کلینیک شنوایی بهار  آراماس نیکان تجارت